Geo Taged Work Details
WORK CODE W-87-6-58-3688 WORK NAME CONSTRUCTION OF BRICKS SOLING ROAD STATE TRIPURA
CLUSTER NIRBHOYPUR COMPONENT INTER VILLAGE ROADS CONNECTIVITY SUBCOMPONENT CONSTRUCTION/ UPGRADATION OF PEDESTAL FOOTPATH ON INTER VILLAGE ROADS
GP SOUTH MAHESHPUR,  NIRVOYPUR,  NORTH PAHARPUR,  MANAIPATHAR,  BASPUKUR,  MONARCHAK,  NORTH MAHESHPUR,  KALIKRISHNA NAGAR,  NIDAYA,  BHABANIPUR,  JATRAPUR,  SOUTH PAHARPUR,  DHANPUR,  KATHALIA,