Geo Taged Work Details
WORK CODE W-334-1-4-2108 WORK NAME WATER SUPPLY DISTRIBUTION THROUGH PVC PIPELINE FROM WTP STATE TRIPURA
CLUSTER HRISHYAMUKH COMPONENT PIPED WATER SUPPLY SUBCOMPONENT EXTENSION/UPGRADATION OF WATER SUPPLY PIPELINE
GP DEBIPUR,  BASPADUA,  MANIRAMPUR,  TEKA RF,  KRISHNANAGAR,  MATAI,  RATANPUR,  TEKKA TULSI RF,  HRISHYAMUKH,  NORTH SONAICHARI,  TUIGA MARI,  ABHOYNAGAR,  HARIPUR,  SOUTH SONAICHARI,  SARASHIMA,