Geo Taged Work Details
WORK CODE W-87-28-283-3659 WORK NAME RURAL HOUSING STATE TRIPURA
CLUSTER NIRBHOYPUR COMPONENT RURAL HOUSING SUBCOMPONENT HOUSES UNDER CENTRAL/STATE RUN SCHEMES (CONVERGENCE)
GP SOUTH MAHESHPUR,  NIRVOYPUR,  NORTH PAHARPUR,  MANAIPATHAR,  BASPUKUR,  MONARCHAK,  NORTH MAHESHPUR,  KALIKRISHNA NAGAR,  NIDAYA,  BHABANIPUR,  JATRAPUR,  SOUTH PAHARPUR,  DHANPUR,  KATHALIA,