Sl.No State Name District Name Sub-District Block Name Cluster Name GP Name
1 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR BARAUNHA
2 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR BAROKHAR
3 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR BHAWANIPUR
4 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR BHOGAN
5 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR CHANDAPUR
6 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR CHIRAV
7 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR GADHA
8 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR HANDIA
9 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR LAKHANPUR
10 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR LAUVAKON
11 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR MANPUR
12 UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ KORAON KORAON BAROKHAR TUDIYAR