Sl.No State Name District Name Sub-District Block Name Cluster Name GP Name
1 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA BHUDAKISHANI
2 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA BHUNDIYATHARU
3 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA FULAIYA
4 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA KUTRA
5 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA PAHENIYA
6 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA SABOURA
7 UTTARAKHAND UDAM SINGH NAGAR --- KHATIMA PAHENIYA SAIJANA