Sl.No State Name District Name Sub-District Block Name Cluster Name GP Name
1 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM AMBAULIM
2 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM ASSOLDA
3 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM AVEDEM-COTOMBI
4 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM BALLI-ADNEM
5 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM BARCEM
6 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM CAUREM
7 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM FATORPA-QUITOL
8 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM MOLCORNEM
9 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM MORPIRLA
10 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM NAQUERI-BETUL
11 GOA SOUTH GOA --- QUEPEM XELDEM XELDEM