Convergence Based Analytical Report at CLuster Level of UTTAR PRADESH
Sl. Cluster name No of Convergence Works as per DPR Convergence FS Entered Works Convergence FS Amount
(₹ in Crore)
Convergence Expenditure Amount
(₹ in Crore)
Convergence Expenditure Percentage
(%)
Completed Works Completed Works
(%)
A B C D (D/C*100) E (E/B*100)
Total 1638 549 1093.65 773.46 70.72 270 49.18
1 BANSGAON 49 15 44.61 21.45 48.08 12 80.00
2 BAROKHAR 88 27 62.09 34.66 55.81 3 11.11
3 BHAMHRAULI UPARHAR 78 20 64.68 43.52 67.28 3 15.00
4 CHAHALWA 62 18 64.19 44.28 68.97 10 55.56
5 CHITEHERA 34 8 56.18 51.47 91.60 6 75.00
6 DASNA DEHAT 39 26 70.84 68.80 97.13 12 46.15
7 DHAURHARA 107 32 68.26 35.86 52.53 16 50.00
8 EKAUNA 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9 HALIYA 77 23 84.54 64.79 76.64 12 52.17
10 JUGGAUR CLUSTER 94 23 42.50 19.33 45.48 13 56.52
11 KASAHAI 64 18 10.14 9.08 89.54 16 88.89
12 KODAI 95 35 27.71 17.20 62.06 9 25.71
13 MAU MUSTAKIL 80 28 8.94 8.94 100.00 8 28.57
14 MIDAKUR 64 12 79.81 63.54 79.61 2 16.67
15 PATEHARA KALA URF KUBRI PATEHARA 61 23 121.20 93.20 76.90 16 69.57
16 RAIPUR 161 55 75.73 60.85 80.35 42 76.36
17 RUDHAHU MUSTAKIL 35 14 43.40 16.52 38.08 6 42.86
18 SILANA 83 24 25.76 24.90 96.67 4 16.67
19 SRI NAGAR 255 111 70.59 26.06 36.92 47 42.34
20 URLA JAGIR 112 37 72.47 69.02 95.24 33 89.19
Total 1638 549 1093.65 773.46 70.72 270 49.18